Αρχική

Συνδεση ΧρηστηΕιδήσεις απο το Lawnet.gr

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 10 επισκέπτες συνδεδεμένους
nomiki_voithia


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Πέμπτη, 28 Μάιος 2015 12:54

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ TAN/ETAA 

************************

Στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ λειτουργεί Τηλεφωνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων & Συνταξιούχων του Ταμείου, στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για να πληροφορείσθε την πορεία όποιου θέματος σας απασχολεί αρμοδιότητάς του Τ.Α.Ν. ή Τ.Ε.Α.Δ. /ΕΤΑΑ αναφέροντας τον ΑΜ/ΤΑΝ (ή ΑΣ/ΤΑΝ αν είστε συνταξιούχος) και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας.

Η άνω υπηρεσία κρίνεται αναγκαία και λειτουργεί συμπληρωματικά της υπηρεσίας πληροφοριών της κάθε Διεύθυνσης του Ταμείου και των σχετικών τηλεφώνων λόγω της έλλειψης προσωπικού και μέχρι την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του τηλεφωνικού κέντρου του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ.

Ο αριθμός τηλεφώνου στον οποίο μπορείτε να καλείτε είναι το 210 5296199 (υπεύθυνος κος Τσίγκος Ιωάννης). Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tnomik.gr.

Όσα θέματα δεν είναι δυνατόν να τύχουν αμέσου απάντησης θα ενημερώνεσθε μετά πάροδο 1-2 ημερών (αναλόγως της πολυπλοκότητας του θέματος) με ευθύνη της Υπηρεσίας.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Πέμπτη, 28 Μάιος 2015 12:52

ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Ν.1882/1990) ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 50.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΩΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

**************************

H Eγκύκλιος ΠΟΛ 1109/2015 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (αρ. 25 ν.1882/1990) και λοιπά συναφή θέματα» διευκρινίζει τη νέα ρύθμιση με την οποία αποποινικοποιείται η μη καταβολή χρεών για συνολικά ποσά μικρότερα των 50.000 ευρώ.

Ειδικότερα η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Ι. Θέματα επαναρρύθμισης ποινικού αδικήματος: Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επαναρρυθμίζεται το προβλεπόμενο από το αρ. 25 του ν. 1882/1990 ποινικό αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα:

α) Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου

Αυξάνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς το Δημόσιο και τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων, από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Αποποινικοποιείται, δηλαδή, η μη καταβολή χρεών για συνολικά ποσά μικρότερα των 50.000 ευρώ.

β) Κατάργηση αυτόφωρης διαδικασίας

Ομοίως με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καταργείται το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως αυτό θεσπίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3943/2011, που αναδιατύπωνε την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος, ορίζοντας ως χρόνο τέλεσης αυτού το χρονικό διάστημα από την παρέλευση τεσσάρων μηνών μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής, καθιστώντας το εν λόγω αδίκημα διαρκές και συνεχές αυτόφωρο. Με τις νέες διατάξεις επανέρχεται ο προγενέστερος της ανωτέρω διάταξης χαρακτηρισμός του εν λόγω αδικήματος ως στιγμιαίου, με χρόνο τέλεσης αυτού την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των οφειλών.
γ) Μεταβατικές διατάξεις

i) Δικαστικές αποφάσεις - Εκκρεμείς διαδικασίες (αιτήσεις ποινικών διώξεων ή ένδικα μέσα)

Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για μη καταβολή συνολικών ποσών κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, και δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, αυτή διακόπτεται.
Εκκρεμείς αιτήσεις ή ένδικα μέσα κατά αποφάσεων για χρέη που υπολείπονται του ποσού των 50.000 ευρώ, δεν εισάγονται για συζήτηση στο δικαστήριο.

ii) Λήξη αναστολής παραγραφής χρεών

Η κατά το άρθρο 25 παρ.7 του Ν. 1882/1990 αναστολή παραγραφής των χρεών που άρχισε με την υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης για συνολικά ποσά κατώτερα των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, λήγει την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή την 21-03-2015, και δεν συμπληρώνεται, σε κάθε περίπτωση, πριν από την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της αναστολής.
Η παραπάνω ρύθμιση προϋποθέτει τη μη έκδοση κατά την ως άνω ημερομηνία τελεσίδικης απόφασης, καθόσον στην περίπτωση ήδη εκδοθείσας τελεσίδικης απόφασης η αναστολή της παραγραφής έληξε την ημερομηνία της τελεσιδικίας.

iii) Παραγραφή του αδικήματος που τελεί στην αυτόφωρη διαδικασία
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις το αδίκημα κατέστη πλέον στιγμιαίο -όπως αναλύεται στο ανωτέρω σημείο (1β) της παρούσας - με χρόνο τέλεσης αυτού, το χρονικό σημείο παρέλευσης τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των οφειλών. Κατά συνέπεια την ίδια χρονική στιγμή αρχίζει και η παραγραφή του αδικήματος, η οποία λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα αυτού είναι πενταετής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 και της παρ.3 άρθρου 111 του Ποινικού Κώδικα.

Για τα αδικήματα για τα οποία κατά την δημοσίευση του νόμου έχει μεν παρέλθει το ως άνω χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών από το ληξιπρόθεσμο αυτών, δεν έχει όμως ακόμα συμπληρωθεί και το διάστημα που ορίζεται στην παρ. 1γ του άρθρου 3 του Ν. 3941/2011, ήτοι των είκοσι (20) μηνών του διαρκούς αδικήματος, η παραγραφή αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του Ν. 4321/2015, δηλαδή την 21-03-2015.
δ) Επισημάνσεις

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι, η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Προϊσταμένου της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, αντίθετα, εντάσσεται στις ενέργειες που ασκούνται κατά δέσμια αρμοδιότητα. Με την υποβολή της σχετικής αίτησης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών η περαιτέρω πορεία της υπόθεσης εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης και όποια ένσταση του φορολογουμένου, μπορεί να προβληθεί μόνο ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Για τις αιτήσεις ποινικής δίωξης για συνολικό ποσό οφειλών κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση και ως εκ τούτου δεν έχει λήξει η αναστολή παραγραφής των χρεών τους, μέσα σε εύλογο χρόνο θα πρέπει να έχει ενημερωθεί το σύστημα TAXIS, προκειμένου να κλείσουν και οι αναστολές παραγραφής χρεών που περιέχονται σε αυτές, με ημερομηνία την 21-03-2015.

ΙΙ. Με τα αρ. ΔΝΥ 1039632 ΕΞ 8.3.2012, ΔΝΥ Α 1110179 ΕΞ 26.7.2012 και ΔΝΥ Α 1137554 ΕΞ 2013 /5.9.2013 έγγραφα, σας παρασχέθηκαν οδηγίες για την ανά τρίμηνο (και το αργότερο εντός 10ημέρου από την πάροδο του τριμήνου) υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων, μεταξύ άλλων, των αιτήσεων ποινικής δίωξης στο εσωτερικό δίκτυο (INTRANET) του Υπουργείου (http://10.16.5.21).


 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 28 Απρίλιος 2015 10:10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: ΕΤΑΑ/ΤΑΝ – ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 30-6-2015

**********************

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), κατά την συνεδρίαση του την Πέμπτη, 23.04.2015, έκανε δεκτή την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και αποφάσισε την παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2015, της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014 για όλους τους τομείς ασφάλισης του Τομέα Νομικών (Ταμείο Νομικών, ΤΕΑΔ, ΤΥΔΕ κλπ), χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.

 

Από το ΔΣ

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 28 Απρίλιος 2015 10:08


EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΑΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΩΝ
 

************************

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 15/4/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΕΑ∆

www.tnomik.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 


(ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.4321/15, αρθρ.28 παρ.2 & Β/7 οικ.11798/596/24-3-2015 εγκύκλιος – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΩΣ 30/4/2015)

Για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελµατική δραστηριότητά τους, καθώς και για ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ που ασκούν το ελεύθερο επάγγελµα, σε περίπτωση αποδεδειγµένου µηδενικού εισοδήµατος κατά το έτος χρήσης 2014, µη συµπεριλαµβανοµένων επιδοµάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών, αναστέλλεται µετά από αίτησή τους το σύνολο των εισπρακτικών µέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 µηνών.
Μετά την πάροδο του 12µηνου αναστολής αναγκαστικών µέτρων και οπωσδήποτε µέχρι 31/3/2016, δύνανται, µε αίτησή τους προς το ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, να υπαχθούν στην παρούσα ρύθµιση.

——————
Για την άσκηση του δικαιώµατος ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση έως 30/4/2015 µε την οποία ζητείται η αναστολή εισπρακτικών µέτρων και διώξεων για περίοδο 12 µηνών. Η αίτηση συνοδεύεται µε αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για το οικονοµικό έτος 2015, ή ελλείψει αυτών Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86. Οφειλέτες που θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση υποχρεούνται να προσκοµίσουν αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος µετά την ολοκλήρωση της φορολογικής δήλωσης στη Γ.Γ.Π.Σ.

Μετά την πάροδο των 12 µηνών ο οφειλέτης υπάγεται στη ρύθµιση του Ν.4321/15, µετά από νεότερη αίτηση που υποβάλλεται µέχρι 31/3/2016 µε αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος 2015. Αν ο οφειλέτης επιθυµεί νωρίτερα την ένταξή του στη ρύθµιση µπορεί να υποβάλλει τη σχετική αίτηση όποτε επιθυµεί. Εφόσον από το εκκαθαριστικό σηµείωµα προκύπτει ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις εισοδηµατικές προϋποθέσεις (έχει εισόδηµα) δε µπορεί να ενταχθεί στη ρύθµιση.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ / ΤΑΝ 

 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Πέμπτη, 09 Απρίλιος 2015 11:07
easter_2015
 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 30